हाइ! Hāi! Secrets

] of Hemacandra’s eleventh century Triṣaṣṭiśalākāpuruṣacaritra (“life of your sixty three illustrious folks”): a Sanskrit epic poem narrating the history and legends of sixty-three essential individuals in Jainism.

खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह

Vyakarana fears itself with The principles of Sanskrit grammar and linguistic Evaluation to be able to establish the proper context of phrases and sentences.

早口言葉: カハダ・シンがしゃべると窓がカタカタ鳴り、窓がカタカタ鳴ると、カハダ・シンがしゃべる

Modern day Typical Hindi is Probably the most broadly spoken languages in India and among the list of official languages in the nation. It's the native language spoken close to Delhi, but is commonly Utilized in other cities in India thanks to its Formal authorities status.

Jyotisha problems by itself Using the analyze and prediction of your actions of celestial bodies, so as to determine the auspicious time for rituals and ceremonies.

Вот это да! ☺ Это действительно чудо! Браво этим золотым рукам!

Kharak sinh kē kharaknē sē kharaktī heimn khirakiyāmn, khirakiyōmn kē kharaknē sē kharaktā hei kharak sinh

] deals with complete recipes while in the route of administration, and therefore specials While using the expertise in pharmacy (

Standard follow of Āyurveda in historical India dates back to not less than the main millenium BC. Literature is often written in Sanskrit applying a variety of poetic metres.

)? The karmas rise of which leads to the motion of your dwelling staying from current realm to the following realm is named state of existence overall body-producing ???! H?i! karma.

現代標准印度語是印度的最常用語言,也是官方語言。這種語言是德裡周邊的本土語,但作為官方語言,在印度其他城市也有廣泛使用。

क्या मुझे यहाँ इंटरनेट एक्सेस मिल सकता है?

մազերը, գլուխը, ծնոտը, պարանոցը, ուսի բերանը, ձեռքը, ետը, անկյունը, իրան, միջքաղաքային, կեղեւի նախաբազուկը, դաստակը, գոտկատեղը, ձեռքը, ազդրը, կոկորդը, հորթը, ոտքը, գարշապարը, ոտքը

क्या मुझे यहाँ इंटरनेट एक्सेस मिल सकता है?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *